Navom spol. s r.o., hydroizolační nátěrové hmoty

  Nátěr proti vlhkosti zdiva a vodopropustnosti betonu.

  Nový antikorozní voděodolný materiál řady NAVOM byl zaveden na našem trhu v roce 1989. Předtím byl dlouhodobě ověřován jak v laboratořích, tak provozních podmínkách.

Popis

  Hmota je složena ze silikátů, zvláčňovadel, inhibitoru a regulátoru tuhnutí. Objemová hmotnost nátěru je 1,8 – 1,9 g.cm3. Tekutost, měřena Fordovým pohárkem, se pohybuje mezi 30 až 90 s a doba zpracovatelnosti je 100 až 120 hodin. Doba nutná k dosažení stavu schopného manipulace je 60 až 240 minut. Hmotu lze nanášet při teplotách od – 10 °C do + 40 °C, při relativní vlhkosti 100 % a to i na zkorodovaný a vlhký, částečně zaokujený povrch.


Charakteristika nátěru

  Nátěrová hmota je formulována na stejné bázi jako vlastní železobetonová konstrukce. To zaručuje stejné vlastnosti podkladu a nátěru, který se proto při správném provedení na dostatečně soudržný podklad neodlepuje ani nepraská. Nátěr má atest Státního zdravotního ústavu, kterým je povoleno jeho používání ve vodárenství při trvalém styku s pitnou vodou.

Podklad pro provedení nátěru musí být pevný, vyspravený, bez zbytků nepřilnavého betonu, prachu a mastnoty. Hnízda se před prováděním nátěru opraví (např. cementovou maltou). Praskliny a drobné povrchové vady se vyspraví tmelem NAVOM.

Přípravu nátěrové hmoty lze provádět v běžné staveništní míchačce o obsahu 60 – 125 l. Namíchaný nátěr má zpracovatelnost po dobu 1 – 2 dní, což umožňuje jeho přípravu i mimo staveniště, i jinou mechanizací (středisko, dílna, stojanová vrtačka a pod.).

Základním znakem dobře připravenéo nátěru je, že cement v něm obsažený nesedimentuje. Konzistence nátěru je velmi hustá. Jakékoliv snižování hustoty připraveného nátěru přidáváním vody znamená znehodnocení nátěrové hmoty.

Nátěr se nanáší na připravený podklad ve stejnoměrné vrstvě zednickou štětkou nebo válečkem a zasychá za teplého počasí během jedné až dvou hodin. Je-li počasí chladné a relativní vlhkost vzduchu vysoká, například v uzavřené nádrži, může vytvrzování nátěru trvat i déle.

Nátěr lze provádět při teplotách podkladu nad 0 °C a teplotě vzduchu do 40 °C. Nelze jej však provádět na plochy přímo osluněné.

Nátěr se může provádět na vlhký podklad. Na závadu je stékající voda, která může nátěr odplavit dříve, než dojde k jeho vytvrzení. Po vytvrzení nátěru nemá stékající voda na vytvořenou povrchovou vrstvu záporný vliv. Další vrstvy nátěru se nanášejí na proschlou předcházející vrstvu. Pro zajištní vodotěsnosti nádrže je nutné provést minimálně tři nátěry (spotřeba 1 – 1,5 kg na ??? plochy). Základní vytvrzování nátěru trvá 100 hodin, po kterých je možné provedený nátěr zatížit vodou.

Při provádení nátěru v uzavřených nádržích není třeba zvláštních bezpečnostních opatření. Nátěr není hořlavý, výbušný ani jedovatý. Jednoduchý způsob nanášení nátěru zednickou štětkou i nekvalifikovanými pracovníky umožňuje rychlé provedení nátěru i ve velkých plochách. Nátěr lze souvisle napojit na kovové součásti konstrukcí uvnitř nádrží (žebříky, zábradlí, prostupy, potrubí apod.) a zajistit současně jejich ochranu proti korozi.
Nátěr nelze použít tam, kde jsou požadavky na estetický vzhled. Stékání nátěru při provádění není na závadu jeho funkce, nepůsobí však esteticky.

Nátěr se dodává ve dvou složkách (prachová a kapalná) a skladovací doba je min. 60 měsíců. Prachová složka se skladuje za stejných podmínek jako pytlovaný cement, kapalná složka snese skladování i na mrazu. Každý pytel prachové složky je opatřen podrobným návodem k upotřebení, takže použití na stavbě je jednoduché a nemělo by při přípravě nátěru dojít k omylu. Velkoobchodní cena nátěru je nízká, i když výsledný efekt je vysoký.

Vlastnosti nátěru

Přilnavost je vyšší než 1,1 MPa. Obrusnost 50 – 500 g ocelové drtě na 1 mm. Přilnavost, tvrdost i obrusnost rostou lineárně s časem. Povlak může být bílý nebo šedozelený, bez lesku, s nerovností povrchu 10 – 30 mm. Čestvě připravený povlak adsorbuje při 20 °C a 80% vlhkosti cca 1 % vody. Při 30 °C a 100% relativní vlhkosti nasákne povlak během 50 hodin 10 – 12 % vody. Na rozhraní s kovem voda pronikne za 72 – 100 hodin. Množství vody v povlaku se pak pohybuje v rozmezí 13 – 20 %. Hodnota pH výluhu na rozhraní je 9,5 – 11,5. Po dobu jednoho roku neklesá pod 9,5. Množství pórů se pohybuje v hranicích 18 – 20 %, a jejich průměr mezi 1 – 5 mm. Po 100 hodinách expozice v kondenzační komoře obsah pórů klesá na 5 – 10 % a jejich velikost na průměr 1 mm. Specifický povrch povlaků narůstá z původních 0,2 na 8 m2.g-1.

Nepropustnost a mechanismus ochranného působení

Je-li nátěr nanesen na porézní materiál (beton, omítka, cihla apod.), proniká již v době schnutí část rozpustných složek nátěru do chráněného materiálu. Na rozhraní se vytváří tenká pružná vrstvička, která zajišťuje dlouhodobě dobrou přilnavost nátěru. Při vysoké relativní vlhkosti prostředí nebo styku s vodou nátěr reaguje a jeho pružná složka bobtná. Vznikající reakční zplodiny zaplňují póry a kapiláry jak nátěru, tak i chráněného materiálu. Tím se soustava materiál – nátěr stává pro vodu nepropustnou.

Provozní ověření


Nátěr byl ověřen poprvé v závodě ČKD Slaný. Komínová železobetonová nádrž sloužící k ohřevu a skladování užitkové vody výrazně propouštěla. Při prohlídce bylo zjištěno, že mezi stěnou a dnem vznikla trhlina o šířce 0,8 – 1 mm, která přerušovaně probíhala po celém obvodu. Další vodorovné trhliny bylo vidět ve výšce 175 a 300 cm ode dna a to po celém obvodě nádrže, se šířkou 1 – 2 mm. Dodatečně byly zjištěny, a to převážně v horní polovině nádrže, svislé trhliny ve vzdálenosti 1 – 1,5 m, široké 0,2 – 0,3 mm. Stěny i dno byly kletovány a pevnost v tlaku na dně se pohybovala v rozmezí 19 – 34 MPa. Povrch stěn byl výrazně porušen, přičemž zrnka písku byla odkryta a nerovnost povrchu se pohybovala v mezích 1 – 2 mm. Část omítky ze stěn se drolila. K plnění nádrže byla použita říční voda z Červeného potoka, s tvrdostí 1 – 3°N, obsahující 0,2 – 1 mg.l-1 železa, 10 mg.l-1 SiO2 a 30 – 60 mg.l-1 chloridů. Celková plocha nádrže 228 m2, objem 150 m3 a výška hladiny 500 mm. Při utěsňování byly stěny i dno nejprve opatřeny jedním nátěrem a po jeho vyschnutí (po 24 hod.), byly trhliny vytmeleny. Po vytvrzení tmelu byly trhliny překryty textilní páskou a celá nádrž opatřena ještě jednou vrstvou nátěru. Napouštění nádrže bylo zahájeno po uplynutí 100 hodin od nanesení druhé vrstvy a v průběhu 2 hodin byla nádrž náplněna do celé výšky 500 cm. Po 24 hodinách bylo zjištěno, že se výška hladiny nemění. Nádrž byla uvedena do provozu 4. srpna 1978 a dosud nebylo nutné nátěr obnovovat.

Při opravě čistírny odpadních vod Světlá nad Sázavou byla monolitická část nádrže povrchově upravena třívrstvým nátěrem jako náhradou za projektem uvažovanou cementovou vodostavebni omítkou, oceli hlazenou. Spáry mezi panelovými stěnami byly upraveny nátěrem a tmelem. Trhliny, vadná místa v betonu, prostupy a mezery mezi ocelovými rourami a betonovou stěnou byly utěsněny tmelem NAVOM. Touto úpravou se dosáhlo úspor jak v pracnosti, tak ve vlastních nákladech stavby.

Zkušenosti uživatelů a fiem provádějící nátěry Navom


Vodohospodářské stavby Brno uvedly: Nátěry používáme pro povrchovou úpravu železobetonových nádrží na pitnou vodu (akumulační nádrže, vodojemy, jímky a pod.) již řadu let. Při jednotlivých aplikacích jsme si ověřili, že touto úpravou se dosahuje následujících efektů :
- Hladkost upraveného povrchu, která je nutná pro zajištění snadné údržby nádrží .
- Zamezuje se mikrobiologickému životu v povrchové porézní vrstvě jinak vodotěsné betonové konstrukce nádrže.
- Strop a stěny uzavřených nádrží, kde nad hladinou vody je stoprocentní vlhkost vzduchu jsou nenavlhavé a chráněné před agresivitou chloru.
- Nátěrem se zvyšuje krytí ocelové výstuže, převážně u stropních prefabrikátů.
- Nátěrem lze úspěšně zajistit vodotěsnost nádrží tak, aby vyhověly zkoušce vodotěsnosti provedené podle ČSN 73 6505.

Firma Bajulus uvádí následující příklady použití nátěru.

Kanalizační šachty pod úrovní spodní vody, kde je neodborně proveden spoj mezi skružemi. Kanalizační sběrač je zatěžován balastními vodami (příklad opravy: 20 šachet v prostoru golfového hřiště u Lindau, Bodamské jezero – po 12 letech neporušeno).
Podzemní kolektory elektrorozvoden, kde jsou nedokonale utěsněny kabelové prostupy a podzemní zdivo navíc prosakuje.
Veškeré objekty podzemního charakteru (staré bunkry, sklady, podzemní dráhy, štoly atd.).
Vodní díla (vodojemy i na pitnou vodu, hráze, nádrže, kalové jímky, žumpy …).
Na provedené práce dává firma Bajulus vysoké záruky.

Jak při sanaci postupovat


Otlučeme vlhké omítky 20 – 30 cm nad úroveň vzlínající vlhkosti.
Odstraníme nepevnou maltu vyškrábáním spár kamenů či cihel (1 až 2 cm).
Ometeme zdivo od prachu případně prach odstraníme proudem vzduchu.
Provedeme penetraci a zpevnění nepouštěcím roztokem NAPO (štětkou nebo stříkací pistolí).
Po zaschnutí penetrace provádíme první nátěr či nástřík.
Po zaschnutí nátěru zatmelíme spáry tmelem
Po vytvrdnutí tmelu naneseme ještě dva nátěry
Výsledkem je suchá zeď, nezvyšující vlhkost v místnosti.


Způsob ochrany mikroporézní přepážkou z hydroizolačního materiálu NAVOM patří k úspešným sanačním metodám. Prodyšný hydroizolační systém upravuje vlhkostní poměr ve zdivu pod kritickou mez a chrání je před nadměrným přivodem spodní a atmosférické vody. Sanované zdivo posléze vysychá a obytné prostory jsou chráněny před důsledky nadměrné vlhkosti.
  
  

This template downloaded for